Careers

Service Admin Department (กรุงเทพ)

หน้าที่

 • ประสานงานระหว่างฝ่ายบริการ กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
 • ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า ตรวจสอบใบสั่งซื้อจากลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ฝ่ายบริการ
 • รับเรื่องต่างๆ จากลูกค้าและประสานต่อกับฝ่ายบริการ
 • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี 
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีประสบกสรณ์ในการสอบเทียบเครื่องมือ จะพิจารณา เป็นพิเศษ

     เงินเดือน 16,000 บาท ขึ้นไป ( ตามตกลง )

_________________________________________________________________________________________________________________________

Sale Manager (กรุงเทพ,ชลบุรี)

หน้าที่

 • ผลักดันเป้าหมายด้านยอดขายปละการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการถ่ายทอดแผนการขาย
 • พัฒนา Living Consultant ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้
 • พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการขาย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขายที่บริษัทวางไว้
 • บริหารและจัดการทีมขายเพื่อให้บรรลุยอดตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขายและอุปกรณ์การขายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
 • แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย
 • สอนงาน สังเกตุการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลกับทีมขายเพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ

     เงินเดือน 45,000 บาท ขึ้นไป ( ตามตกลง )

___________________________________________________________________________________________________________________________

Sale Engineer ( สาขาศรีราชา ชลบุรี )

 

หน้าที่

 

 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย
 • ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

 

คุณสมบัติ

 

 •  ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

      เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป ( ตามตกลง )

____________________________________________________________________________________________________________________________

Product Specialist ( Trimos Product )

หน้าที่

 • ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการถ่ายทอดแผนการขาย
 • พัฒนา Living Consultant ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้
 • พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้
 • แก้ไขปัญหา, ตัดสินใจ, วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • สอนงาน, ติดตามดูแล ให้ข้อมูลป้อนกลับทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา
 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 •  ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบัณฑิต, วิศวกกรมศาสตร์บัณฑิต, วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์, การวางแผน, การจัดการ, การแก้ปัญหา, การตัดสินใจ, การสอนงาน, การสื่อสาร, การนำเสนอ และการบริหารทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันของเวลา และปริมาณงานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือวัด, เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

      เงินเดือน  ตามตกลง

____________________________________________________________________________________________________________________________

Sale Manager ( Vietnam Branch )

หน้าที่

 • มีภารกิจสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านยอดขายและการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามารถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯกำหนด
 • วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้
 • สามารถแก้ไขปัญหา, ตัดสินใจและ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, การวางแผน, การจัดการ, การแก้ปัญหา, การตัดสินใจ, การสอนงาน, การสื่อสาร, การนำเสนอ และการบริหารทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันของเวลา และปริมาณงานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือวัด, เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่
 • สามารถทำงานประจำ ณ ประเทศ เวียดนาม ได้
 • มีความความสามารถในภาษา เวียดนาม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 2 ปี

      เงินเดือน  ตามตกลง

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

สวัสดิการ

 ประกันสังคม, ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ (ประกันกลุ่ม)

 โบนัส+เงินพิเศษประจำปี

 ค่าคอมมิชชั่น และเงิน Incentive ตามผลงาน (เฉพาะตำแหน่ง)

ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต (ตามตำแหน่งงาน)

ตรวจสุขภาพประจำปี

 วันหยุดพักร้อนประจำปี

 ท่องเที่ยวประจำปี

 งานเลี้ยงและกิจกรรมประจำปี

 มีกองทุนกู้ยืมของบริษัท

มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทำงาน 8.00 - 17.30 วันจันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ที่ 2 ของเดือน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสิริมินต์ จันทะพวง

หมายเลขโทรศัพท์  02 - 717 - 7199 ต่อ 203 

E-mail : manat@maxvalue.co.th

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน